Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r. (link)

Regulamin zakupów obowiązujący do 30.01.2017 r. (link)

Regulamin zakupów obowiązujący od 31.01.2017 r poniżej.

Zegarki.com.pl to sklep internetowy, w domenie Zegarki.com.pl, prowadzony przez Lord PHU Maciej Grabowski, 60-518 Poznań, Kraszewskiego 4, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Poznania (link) o numerze S00545 z dnia 01 10 1990 roku, NIP: 781-002-12-91 z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@zegarki.com.pl.  

1. Lord PHU Maciej Grabowski, prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową  w domenie Zegarki.com.pl. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z Zegarki.com.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Zegarki.com.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na Zegarki.com.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Lord PHU Maciej Grabowski, dotyczącą Konta, w formie elektronicznej (mail), za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne lub w formie pisemnej na adres firmy Lord PHU - podany w górnej części Regulaminu .

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Zegarki.com.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość  potwierdzająca rejestracje oraz zawierająca wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Lord PHU Maciej Grabowski, której przedmiotem są usługi świadczone przez Lord PHU Maciej Grabowski, na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Zegarki.com.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Zegarki.com.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Zegarki.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Zegarki.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przez firmę kurierską GLS. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepie. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku  wskazanym w Zegarki.com.pl w zakładce  Koszty i sposoby dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Lord PHU dotycząca zakupu danego produktu w Zegarki.com.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Zegarki.com.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów w sklepie.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Zegarki.com.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W niektórych przypadkach Lord PHU Maciej Grabowski  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

- Przelewem -po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Lord PHU Maciej Grabowski , zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez przez DialCom24 Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kanclerska 15  , zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, posiadająca numer NIP 781-173-38-52 NIP EU PL781-173-38-52, numer REGON 634509164

- Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Przelewy24.pl. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Usługa Raty on-line jest oferowana przez DialCom24 Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Kanclerska 15  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Przelewy 24.pl

10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (dostawa pasków do Suunto może trwać do 14 dni). Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Szczegółowe informacje są w zakładce Czas realizacji zamówienia

W przypadku odbioru osobistego, zamówionego produktu, klient otrzyma informacje o możliwości jego odebrania drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

11. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu to 24 miesiace. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Lord PHU Maciej Grabowski. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w Zegarki.com.pl w zakładce Gwarancja na produkty.

12. Lord PHU odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

13. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej (mail), za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne lub w formie pisemnej na adres Lord PHU - podany w górnej części Regulaminu. Klient zostanie poinformowany o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt.

14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Lord PHU niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Lord PHU albo Lord PHU nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

15. Lord PHU rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Lord PHU nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Lord PHU W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu do Regulaminu w zakładce: Pouczenie o Odstąpieniu od Umowy.

17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Zegarki.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Zegarki.com.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

18. Podane przez Klientów dane osobowe Lord PHU zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.

19. Lord PHU może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Zegarki.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Lord PHU, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Zegarki.com.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

20. Klient  przy pierwszym logowaniu w Zegarki.com.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Lord PHU

21. Postanowienia końcowe:

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklepa Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  2. Konsumentowi przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:

  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w siedzibie powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do których zadań należy ochrona konsumentów ( m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

  3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

 http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzacego Sklep.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego